Grantové řízení pro rok 2016

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2337 ze dne 29. 9. 2015 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2016 v sociálně-zdravotní oblasti a oblasti prevence – Program AKCE 2016. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání (vyúčtování) grantu pro rok 2016. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v Programu AKCE 2016 následující programy:

  1. Odborné konference, semináře
  2. Vzdělávací a osvětové akce zaměřené na zdravotně-sociální prevenci
  3. Jednorázové nebo opakované akce s aktivní účastí občanů Prahy
  4. Benefiční a soutěžní akce

Způsobilým žadatelem jsou nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí. Způsobilým žadatelem nejsou organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

 
POZOR
Žádosti přijímáme pouze od 1. do 15. 11. 2015 (viz. "Program AKCE 2016“).
Dokumenty ke stažení

Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro akce celopražského významu pro grantové řízení na rok 2016.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro akce celopražského významu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 526 dne 15. 3. 2016 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Výsledky grantového řízení programu akce celopražského významu najdete v tabulce zde. Tabulka obsahuje podpořené, nepodpořené i vyřazené projekty včetně zdůvodnění.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2016 se podává do 31. ledna 2017 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc). Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Vyúčtování podávejte pouze ve formuláři bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace vyplňuje a podává v programu akce jeden kompletní formulář za každý podpořený projekt samostatně.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2016 pro akce celopražského významu se skládá z:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů za organizaci

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu (MS Word)

B) Finanční zpráva projektu – tabulky v programu MS Excel (formát .xls – 3 listy) + případný komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu (MS Word)

C) Přehled účetních dokladů – samostatně vytištěná vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu

Vytištěné formuláře kompletujte pro každý projekt zvlášť v pořadí I., II.A, II.B tabulky + případný II.B. komentář, II.C a nedávejte do vazby ani nesešívejte, pouze do průhledných desek či euroobalů. Nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, podatelna eviduje každý soubor na listu I. část a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka