Granty HMP v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) vyhlašuje podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, granty hlavního města Prahy - PROGRAMY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2019 (dále jen „Program“) určené pro projekty právnických, popř. fyzických, osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče a doplňující aktivity.

Hlavním cílem a účelem Programu je podporovat zajištění dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podporovat prevenci, aktivní zapojení obyvatel v rozvoji zdravého životního stylu, odpovědnost k vlastnímu zdraví, vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, rozvoj svépomocných aktivit v oblasti poradenství a podpory zdraví.

Programy naplňují priority HMP v oblasti zdravotní a sociální péče obsažené v Programovém prohlášení Rady HMP, Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 (usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014), Národním programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018–2022 (usnesení vlády ČR č. 839 ze dne 29. 11. 2017), Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (usnesení vlády ČR č. 385 ze dne 25. 5. 2015), Strategii reformy psychiatrické péče (schválenou ministrem zdravotnictví 7. 10. 2013), Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019 (usnesení vlády ČR č. 85 ze dne 3. 2. 2016) aj.

Všechny předložené žádosti v Programu musí mít potvrzení o převzetí lékařské odborné garance projektu v závazné podobě uvedené v žádosti.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka